Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия.

През 2008 г. около 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други), главно изгаряна за отопление, и 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ). Новите възобновяеми източници – малки водноелектрически централи, съвременна биомаса, вятърни електроцентрали, слънчеви и геотермални електроцентрали, биогорива – дават други 2,7% от потреблението на енергия, като дялът им бързо нараства. Пре производството на електроенергия дялът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от електричеството се произвежда от ВЕЦ.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.