Екипът

Екипът на фирмата е съставен от експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката, енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Работим и с външни консултанти, способни да удовлетворят високите изисквания, които поставяме към изпълнението на цялостната работа на фирмата при изпълнение на различните задачи.

Функционално структурата на дружеството се състои от пет главни направления: Енергийна ефективност; Развитие на ВЕИ проекти; Техническо обследване, техническа паспортизация, инвестиционно проектиране на обекти”; Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения в сектор „Енергетика”; „Консултации и оценки за инвеститори, финансови структури и кредитиране”.

Направление „Енергийна ефективност”:

Основната дейност на Eкспертите от това направление е „Енергийно обследване на сгради и промишлени системи”.

Резултатите от обследването са доклади за сгради и/или промишлени системи, сертификати за енергийна ефективност на административни, обществено – обслужващи и търговски сгради, оценки за съответствие на инвестиционни проекти, сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради, замервания на локални системи за отопление и климатизация, доклади от проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации.

От 2005 г. досега са обследвани повече от 4 000 000 кв.м. сграден фонд на обществени и частни сгради – болници, училища, административни сгради, хотели и магазини, за които са издадени сертификати за енергийни характеристики без или с препоръчани мерки за енергийна ефективност, както и над 20 промишлени системи.

Направление „Развитие на ВЕИ проекти”:

Извършване на предварителни проучвания за ВЕИ проекти и цялостно управление на проектите след заявяване на инвестиционни намерения и проектиране. В обхвата на проектите са фотоволтаични централи, вятърни генератори, малки водно-електрически централи, ко-генерация,  термопомпи, геотермални източници, инсталации за производство на биогаз и други.

Направление „Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения в сектор „Енергетика” и ВЕИ”:

Извършване на работно проектиране и изграждане на проекти. Инженерингова дейност, пусково наладъчни дейности, единични изпитания, 72 часови и комплексни проби, обучение на експлоатационен персонал.

Направление „Техническо обследване, техническа паспортизация, инвестиционно проектиране на обекти”,

Направлението е основано през 2014 година като първоначално експертите от екипа стартираха с проверка на изготвени инвестиционни проекти и извършване на оценка за съответствие на част „Енергийна ефективност” с изискванията на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ. През 2015 разширихме обхвата на ангажиментите с изготвяне на техническо обследване, техническа паспортизация и инвестиционно проектиране във връзка с изпълнение на договори по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Всички експерти, работещи в това направление са с пълна проектантска правоспособност и притежават удостоверения издадени от КИИП и КАБ.

Направление „Консултации и експертиза за инвеститори, финансови структури и средства”:

От 2010 година експертите на “Енерджи Сейвинг”ЕООД разработват енергийни одити за нуждите на Инвеститори, подготвящи проекти по Оперативни програми в земеделието, рибарството и аквакултурите и други.

Експертите от отдел „Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения в сектор „Енергетика” и ВЕИ“ изготвят оценки на допустимост на проекта, както и финансови планове, отчети за валидиране на проекти, графици за прогрес и други необходими документи.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.