Енергоспестяване и енергийна ефективност

Изграждането на прогресивно интегриращ се европейски енергиен пазар наложи преосмисляне на националните енергийни стратегии, който до голяма степен губят традиционните  си граници и стават част от общата европейска стратегия. Приоритетите  на енергийната стратегия следват приоритетите  на енергийната политика на Европейския съюз, а именно: сигурност на доставките; конкуренция в енергийния сектор; опазване на околната среда.
Енергийната ефективност е средство за повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Тази политика, като съставна част от енергийната политика на Република България, се базира на националните приоритети и е в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми.
За изпълняване на държавната политика за енергийна ефективност правителството на Република България прие “Национална краткосрочна програма за енергийна ефективност 2005 – 2007г. ” и “ Национална дългосрочна програма за енергийна ефективност 2005 – 2015г. ”.
В цялостната си постройка и провеждане енергийното обследване се изгражда на базата на систематизирани правила и процедури, целящи разкриване на потенциални възможности за икономия на енергия на базата на анализ на действието на обекта от достатъчно дълъг изминал период до момента на осъществяването му. Видовете, обхвата и правилата за извършване на обследване за енергийна ефективност се регламентират в Закон за енергийната ефективност и поднормативните му актове – наредби, указания, методологии.
Успехът, постигнат в намаляване разходите за енергия не може да бъде подържан без непрекъснати наблюдения, сравнения и анализ. Този процес е известен като мониторинг и представлява неотменна част на програмата за енергиен мениджмънт.Енергийното обследване осигурява обратна връзка по обобщени показатели с периодичност от няколко години. Системата за мониторинг играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението. Наред с това, тя осигурява пълна и детайлна и информация, необходима за периодичното провеждане на енергийно обследване, като съкращава разходите и сроковете на изпълнението му, при значително по – високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията.
Успешното внедряване и експлоатация на проекти по енергийна ефективност често се ограничават от трудно постигнатото съгласие между партньорите за получаваните икономии на енергия и парични средства.

Опитът от много проекти показва, че тези от тях, които са на базата на строго провеждани мерки по измерване и верификация ( потвърждение ) – И&В, са средно с около 20 %  по-високи икономии. Допълнителните разходи за изпълнението на програма по И&В са не повече от 5 – 10 %, но те се изкупуват за броени месеци за сметка на допълнителните икономии и на съкратените разходи за функциониране и подържане на оборудването. Използването на възможностите за И&В облекчава разпределянето на различните рискове, свързани с постигането на икономия на разходите за енергия, между доставчиците и потребителите на проекта. В резултат се облекчава финансирането, намалява се риска и се подобрява управлението му. За тези цели е създаден международен протокол за мониторинг и верификация на икономиите.
Макар че се търси спестяването на енергия при проектите за енергийна ефективност, крайната цел е икономията на пари. Поради тази причина оценката на проекта за енергийна ефективност става не само на основа на технически показатели, а и на базата на финансови показатели. Главните цели на финансовата оценка на мерките и проектите за енергийна ефективност са:

  • да се установи дали мярката или проектът е печеливш или не;
  • да се сравнят и подредят по важност различните мерки и проекти;
  • да даде информация на банката или друга финансираща институция дали финансовите показатели на проекта удовлетворяват изискванията и за финансиране на такъв тип проекти.

Инвестирането в енергийната ефективност е средство за намаляване на разходите, допринасящо за подобряване на националната конкурентно способност, намаляване на зависимостта от внос на енергоносители и опазване на околната среда.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.