Енергиен мениджмънт

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите. Енергийният мениджмънт е приложение  на комплекс от инженерни и икономически принципи за контрол и управление на разходите за енергия.
Иницииране и планиране на енергийния мениджмънт – на първо място трябва да определим точна и ясна цел за енергоспестяване. Напр.: намаляване на консумацията на природен газ /електроенергия  с 30 % за определен период .
Това планиране може да бъде структурирано в различни времеви рамки:
– стратегическо дългосрочно планиране – 5 и повече години за определяне на основните дългосрочни цели на предприятието;
– средносрочно планиране – до 3 години за определяне на мерките за постигане целите за енергоспестяване;
– краткосрочно планиране – определяне на необходимите средства в годишния бюджет, необходими за изпълнението на енергоспестяващи мерки.
Затова следващата стъпка е организиране на енергийния мениджмънт. Като първи и основен фактор е определянето на енергиен мениджър на предприятието. Той е отговорен за планирането, изпълнението, мониторинга и контрола на енергоспестяващите  мероприятия. Основните му задачи са
– определяне на  обхвата на вземане на решения и възможностите  за делегиране на права;
– изясняване и определяне на необходимия му бюджет;
– определяне на времеви график за изпълнение на задачите;
– изготвяне на инвестиционен план на енергоспестяващи мерки;
– регулярни доклади на Енергийния мениджър до Главния управител на предприятието. 

Изготвяне на енергийна програма  е в основата на енергийният мениджмънт като се започва  с анализа на настоящето енергоснабдяване и енергопотребление. При тази първа стъпка е необходимо Енергийния мениджър да отдели първоначално известно количество време за организиране системата за събиране на данните. Веднъж изградена тази система , по нататъшното събиране на необходимите данни се извършва при по-малък разход на време и усилия.
След като статистиката на потреблението е определена, оценена и представена до Главния управител, енергоспестяващи мероприятия  могат директно да бъдат определени.
Необходимо условие за бързо постигане на планираните мероприятия е необходимо останалия персонал да бъде  информиране за планираните мероприятия  и мотивиран за активно коопериране: напр. чрез организиране на консултации, семинари, и др. , както и организиране на система за финансово или материално поощряване на добри предложения за енергоспестяване. Вътрешната дискусия относно ефективното използуване на енергията води до повишена осведоменост и мотивация на персонала.

Изпълнение на енергоспестяващи мерки
След определянето от Главния управител кои от предложените мероприятия да бъдат изпълнени, Енергийния мениджър изработва план за изпълнение. На този етап трябва да бъде решено кои от утвърдените мерки могат да бъдат изпълнени със собствени средства и ресурси и за кои е необходимо външно финанциране/кредити, лизингово изпълнение, др./
Резултатите от енергоспестяващите мерки трябва редовно да бъдат документирани за дълъг период от време и сравнявани със ситуацията преди започване на изпълнението им.
Освен това трабва да бъде анализирано и оценено влиянието на енергийните спестявания върху намаляването на производствените разходи, промени в производствената програма, намаляването на необходимите за производството човекочасове.