Удостоверенията за постигнати енергийни спестявания

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Те се издават от изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие срещу заплащане на такса.

Удостоверенията се използват за потвърждаване изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания.

На кого се издават удостоверения за енергийни спестявания:

  • Собственици на сгради
  • Собственици на промишлени системи
  • Търговците на енергия

Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез:

  1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации от фирми, вписани в публичните регистри на АУЕР
  2. прилагане на методиките, разработени съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9, ал. 2 от фирми, вписани в публичните регистри на АУЕР и от задължените лица.

Проверката на използваните методики за оценяване на ефекта от различните видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от АУЕР.