ЕСКО – услуги

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ESCO фирми) осигуряват със свои собствени средства ESCO услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на енергоефективни услуги се обективира в договор, по който страни са фирмата за енергоефективни услуги и нейния клиент (учреждението, което се нуждае от извършването на такава услуга). Изпълнението на мерките  води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. При изпълнение на проекти за ЕSCO услуги, разходите на инвестицията се изплащат от постигнатите  икономии.
Средствата за извършването на енергоефективна услуга се осигуряват изцяло от Изпълнителя, а Възложителя заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енерго-ефективни мерки.
Възнаграждението на изпълнителя е за сметка на реализираните икономии (чл. 21, ал. 3 от ЗЕЕ). След сключване на договор за  енергоефективна услуга и извършване на услугата, възложителят (разпоредителят с бюджетен кредит), стопанисващ дадената сграда, следва да извършва периодични плащания в полза на изпълнителя, съгласно погасителен график, в размер равен на реализираната икономия от топло и електроенергия.  Много важно условие е при разпределение на бюджета си за съответната година възложителят  стриктно да  следи  разходите, определени за топло- и електроенергия да са константна величина т.е. да не надвишават или да не са занижени спрямо тези, определени към датата на сключване на договора, като се отчетат настъпилите изменения в цените на съответния вид енергия или ценови промени на горивата за нейното производство. Това се налага с цел точно проследяване на реализираната икономия от предприетите енергоефективни мерки и осигуряване на плащанията по договора.
Базисното енерго-потребление, осигуряващо микроклимата на сградата, се определя съгласно Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, Наредба за енергийните характеристики на обектите, Наредба за сертифициране на сградите и Наредба за  обследване за енергийна ефективност. Определянето на базисното енерго-потребление е въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност, като се вземат предвид  и отчетните данни за енергийни разходи на обекта  за предходните години в натурални стойности.
Финансовият, техническият и търговският риск за изпълнението на проектите по договорите за енергоефективни услуги са за сметка на Изпълнителя.
Възложители при ЕСКО договорите могат да бъдат частни фирми или учреждения на бюджетна или общинска издръжка – болници, поликлиники, детски заведения, санаториуми, пансиони за стари хора, домове за ин¬валиди, учебни заведения, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, хотели, почивни домове, административни сгради и др. сгради на общинска или бюджетна издръжка.  Изборът на съответна  фирма за енергоефективни услуги се извършва съгласно действащото законодателство в Република България – Законът за обществените поръчки,  респективно  Наредбата  за възлагане  на  малки  обществени  поръчки, а правно основание за сключването на договори за енергоефективни услуги е разпоредбата на чл.20 и чл.21 от ЗЕЕ.

Дейности  на ESCO – фирмите
•       Доставка на енергия,  включително  заплащане  на  разходите  за  гориво;
•       Експлоатация,  ремонт  и  поддръжка  на  инсталациите;
•       Осигуряване на резервни части по гаранционен договор;
•       Осигуряване  на  финансирането  за  реконструкция на съоръжения и инсталации;
•       Консултантски и инженерни услуги,  включително предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, контрол на реализацията и др.;
•       Изграждане на съоръжения  “до ключ”, включително инженерни услуги,  доставка,  надзор на строителството и пускане в експлоатация.

ЕСКО модела  дава възможност на фирми и организации, които инвестират в енергоспестяващи  мерки, да възвърнат инвестициите си с постигнатите резултати от намаленото потребление на енергия. ESKO компаниите са дружества, които сключват договор със собственика на дадена сграда или предприятие за определено време (най-често между 5 и 10 години).  През този период  ЕСКО компанията изпълнява проекти по енергийна ефективност. Основната функция на компаниите за енергийни услуги е да провеждат цялостно обслужване на сградата или предприятието по време и след изтичане на договора.

Етапи на комплексен проект за подобряване на енергийната ефективност:
1 .Опростено енергийно обследване на обектите;
2.Анализ на резултатите на енергопотреблението, отоплителните товари и определяне на обема на енергоспестяване;
З.Сключване на Договор с гарантиран резултат между възложителя и ЕСКО фирмата;
4.Провеждане на цялостно енергийно обследване съответстващо като минимум на изискванията на Наредби №18 и №21 към ЗЕЕ;
5.Анализ на резултатите от цялостното енергийно обследване;
6.Прилагане на основни и допълнителни мерки за енергоспестяване и енергоефективни решения;
7.Прилагане на поддържащи енергоспестяващи мерки;
8.Контрол и мениджмънт на топлоподаването и енергопотреблението в сградите;
9.Непрекъсната информационно-разяснителна кампания, маркетинг и реклама;
10. Текущ анализ на резултатите и оптимизиране на управлението.

 

Какво осигуряват договорите с гарантиран резултат на възложителите:

  • Осигуряване на необходимите инвестиции;
  • Изплащане на инвестицията – в съответствие с постигнатите реални икономии на енергия ;
  • Гарантирано пределно ниво на потребление на енергия за обектите;
  • Поемане на целият търговски и финансов риск;
  • Мониторинг на резултатите.

Какви са ползите  за собствениците и ползвателите на сградите:

  • Значително повишен комфорт за обитателите и красив външен вид на сградата;
  • Разходи не по-високи от досегашните до изплащане на проекта и значително по ниски след това;
  • Социален  ефект и повишено самочувствие на жителите на населеното място;
  • Допълнителна възможност за доставка на енергийни носители на по-ниски цени.