Оценка за съответствие на инвестиционни проекти за енергийна ефективност

В Закона за устройство на територията през 2008 г. бяха направени следните промени:
Чл.142 …..
(9) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

Това означава, че изготвянето на Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва от фирми вписани в публичния регистър на Агенция по енергийна ефективност, като се гарантира съответствието с шестото съществено изискване към проектите а именно „енергийна ефективност”:

Чл. 169. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм., бр. 76 от 2006 г.) (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
1. носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум и опазване на околната среда;
6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение.

Съдържание на оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти

Така формулирана оценката за съответствие включва:

    1. Детайлно запознаване с частите на инвестиционният проект във фаза „Работен”
    2. Проверка дали инвестиционят проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в Закона за енергийна ефективност (чл.15, ал.1)
    3. Проверка за това дали проекта е съобразен с възможностите  за използване на:

а) децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници;
б) инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
в) инсталации за централно или локално отопление и охлаждане;
г) термопомпи.

  1.  Проверка дали показателите за разход на енергия и енергийните характеристики по проект  съответстват на определените  с наредба на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез създаване на топлотехнически модели на сградите и софтуерната им интерпретация.
  2. Изготвяне на доклад
  3.  Изготвяне  на оценка за съответствие за енергийна ефективност, икономия на енергия и топлосъхранение.
  4.  Докладване на  експертен съвет на одобряващата администрация на оценката за съответствие.