Законодателство

Основното законодателство в областта на енергийната ефективност (https://www.seea.government.bg/bg/dokumenti ) е публикувано и редовно се актуализира от Агенция за устойчиво енергийно развитие (https://www.seea.government.bg/bg/ ).

Закон за устройсто на територията (https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-ustrojstvo-na-teritoriyata-zut/ ) можете да намерите в сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (https://www.mrrb.bg/bg/ministerstvo/ ).