Сертификат за енергийни характеристики

май 12th, 2015 | Posted by localhost in Полезно | Статии

Сертификата за енергийна ефективност  на сградите е описан и дефиниран в Закона за енергийна ефективност и неговите подзаконови актове.

Съгласно чл. 31, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за устройство на територията.

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда:

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики (чл.32, ал.1 от ЗЕЕ).

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация:

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност (чл.36, ал.1 от ЗЕЕ)

Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата, които се изготвят по реда на нормативните актове към ЗЕЕ.

Как можем да се сдобием със сертификат за енергийна ефективност?
Ние сме на Ваше разположение да отговорим на всички Ваши въпроси!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.