Политика по качеството

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Фирма “Енерджи Сейвинг” ЕООД е голям и сплотен екип от съмишленици. Възприемаме политиката, мисията, визията и стратегическата цел на дружеството като своя лична кауза, за чието
реализиране работим всеотдайно. Стреми се към реализиране на съществуващия потенциал за
подобряване на енергийната ефективност в България. Това е пътя на гарантираното спокойствие и
сигурност свързани с разходите за енергия. Фирмата е насочила усилията си в осигуряване на
компетентна помощ и съвети в тази област, чрез препоръки на енергоспестяващи мерки, с
професионално изготвени документи и планирани разходи с оптимален срок на възвращаемост.
Политиката на “Енерджи Сейвинг” ЕООД е насочена към осъзнато високо качество в дейността на
всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, отговарящо на националното
законодателство.
Усилията на ръководството и персонала на “Енерджи Сейвинг” ЕООД са насочени към точното
спазване на изискванията на клиента, потребностите и очакванията на заинтерисованите страни,
изискванията, заложени в нормативните документи и други задължения за спазване, с цел
постигане на тяхната пълна удовлетвореност по отношение на качеството на продукта/услугата.
Утвърждаваме първостепенната роля на закона и гарантираме неговото спазване, защитавайки
правата и законните интереси на компанията. Решително се обявяваме и работим безкомпромисно
срещу всички форми на корупция, дискриминация и престъпни прояви. На територията на фирмата
не извършваме политическа пропаганда.
Придържаме се преди всичко към собствената, специфична сфера на дейност на нашето
дружество. В професионалната си среда създаваме лидери, които са модел за подражание по
спазване политиката на организацията, излъчват доверие, мотивират и вдъхновяват ползотворния
ентусиазъм. Ориентирани сме към иновацията и активно подкрепяме всяка инициатива за
подобрения, като поощряваме личния и колективен принос.
Чрез периодичен преглед на вътрешните и външни обстоятелства, ние определяме рисковете и
възможностите, които биха могли да повлияят на стратегическата ни насоченост, на нашите цели и
на способността ни да постигнем очакваните резултати по отношение на управлението на
качеството. Прилагаме системен подход за дефиниране на проблемите чрез прецизен мониторинг,
оценка на риска и задълбочен анализ на фактите и тенденциите във всички направления на
дейност, съпътствано от незабавни и разумни действия с приоритет на профилактичните мерки.
Качеството за “Енерджи Сейвинг” ЕООД е сумата от всички изисквания и критерии, с които нашите
клиенти и органите извършващи контрол върху дейността ни определят своята удовлетвореност от
нас. Приемаме критиката като възможност за подобрение и поощряваме преобразуването на
оплакванията в идеи, предложения и решения за усъвършенстване на работата. Приемаме
предизвикателствата, неизбежните препятствия и грешки като възможност за развитие и
получаване на ползи.

Следвайки нашата политика целите които си поставяме са:

 да надграждаме опита и знанията си на специалисти в областта на енергийната ефективност и
енергийното спестяване;
 да отстояваме стабилна позиция като надеждни експерти пред клиентите и контролните органи;
 да постигнем максимална задоволеност на клиентите чрез подобряване на качеството и
спазване на сроковете;
 да се стремим към постоянно подобряване на резултатите от нашата дейност;
 да гарантираме пълна прозрачност и проследимост на действията и етапите свързани с
осъществяване на нашата дейност;
 да изградим система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към
предотвратяването им;
 да водим почтенно партниране с доставчиците си;
 да управляваме действията и ръководим персонала целево ориентирано и да оценяваме и
преглеждаме изпълнението на целите веднъж годишно.
Ръководството изисква от всички служители на “Енерджи Сейвинг” ЕООД да проявяват в
ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да познават добре
системата за управление на качеството, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в
документите на системата и активно ги насърчава да съдействат за нейното развитие и
ефективност. Ръководството подкрепя съответните управленски функции за доказване на
лидерството им в техните сфери на действие и осигурява необходимите ресурси за системата за
управление

ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, гарантираща потребностите и очакванията на клиентите, служителите на “Енерджи Сейвинг”
ЕООД и обществото за постоянно подобрение на качеството на предлаганите услуги/продукти и
свързания с това траен просперитет на “Енерджи Сейвинг”ЕООД.

02.01.2018 г. Управител: инж.Севдалина Джабарска
гр. Стара Загора

Виж оригиналния документ