Резултати

Резултати от изпълнение на проекТ “Енергийно обновяване на българските домове” за ЮИР:

Подадени Заявления за интерес и подкрепа в дирекция „Обновяване на жилищни сгради“

ГРАД Подадени ЗИП Одобрени ЗИП Подадени ЗФПИОЕЕ Одобрени ЗФПИОЕЕ Сключени СФПИОЕЕ
бр. бр. бр. бр. бр.
Бургас 21 13 7 3 3
Сливен 6 6 4 2 2
Стара Загора 24 22 20 11 6
Ямбол 3 3 2 0 0
Казанлък 2 2 2 0 0
Общо: 56 46 35 16 11
ГРАД Одобрени ТО Одобрени ОЕЕ Одобрени ИП Издадени РС Завършени СМР
бр. бр. бр. бр. бр.
Бургас 3 3 0 0 0
Сливен 1 1 0 0 0
Стара Загора 1 1 0 0 0
Ямбол 0 0 0 0 0
Казанлък 0 0 0 0 0
Общо: 5 5 0 0 0

ЗИП – Заявления за интерес и подкрепа

ЗФПИОЕЕ – Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

СФПИОЕЕ – Споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективвност

ТО – Технически обследвания

ОЕЕ – Обследвания за енергийна ефективност

ИП – Инвестиционни проекти

РС – Разрешения за строеж

СМР – Строително-монтажни работи