Сертификат за енергийни характеристики

Сертификатът за енергийни характеристики се издава само на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

Не се издава сертификат за енергийни характеристики на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.

Сертификат за енергийни характеристики се издава, когато новата сграда е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност, постигнатите енергийни характеристики на сградата в процеса на строителство са еднакви или по-добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за нови сгради.

Сертификатът за енергийни характеристики може да се издаде въз основа на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност преди подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж на сградата по задание на възложителя/собственика. В този случай сертификатът се представя на възложителя заедно с доклада от оценката за съответствие.

Сертификатът не се актуализира, когато са изпълнени енергийните характеристики по инвестиционния проект, включени в сертификата.

Сгради с издаден сертификат за енергийни характеристики:

  • ЦДГ „Чайка” с басейн, к-с Меден Рудник, гр. Бургас
  • Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания, в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен – гр. Бургас
  • Жилищна сграда с гаражи, гр.Стара Загора
  • ДВУЕТАЖНА КЪЩА, кв.„Железник”, гр.Стара Загора
  • Къща-вила, гр.София, в.з.”Кокалянски ханчета”   
  • Магазин и Жилище, гр.Павел баня, обл.Стара Загора
  • СПОРТЕН КОМПЛЕКС „АРЕНА”, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, ГР. БУРГАС
  • Хотел „ЗААРА ЕСТЕЙТ”, с.Главан, общ.Гълъбово