Стартира изпълнението на проект „ИНЖЕНЕРИ В ДЕЙСТВИЕ“

януари 10th, 2017 | Posted by localhost in Полезно | Статии

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД

 

От 01.07.2016 г. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД започна изпълнението на проект „Инженери в действие” по Договор № BG05M9OP001-1.003-0106-C01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност до 31.10.2017 г. е на стойност 100 100.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %.

 

Общата цел на проект „Инженери в действие“ е разкриване на шест нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 „Ново работно място 2015“.

Специфичните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:

  • заетост на шест безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 4 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум три от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на целевата група в съответствие със спецификата на работните места;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.