Author Archives: localhost

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД

 

От 01.07.2016 г. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД започна изпълнението на проект „Инженери в действие” по Договор № BG05M9OP001-1.003-0106-C01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност до 31.10.2017 г. е на стойност 100 100.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %.

 

Общата цел на проект „Инженери в действие“ е разкриване на шест нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 „Ново работно място 2015“.

Специфичните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:

  • заетост на шест безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 4 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум три от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на целевата група в съответствие със спецификата на работните места;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Сертификата за енергийна ефективност  на сградите е описан и дефиниран в Закона за енергийна ефективност и неговите подзаконови актове.

Съгласно чл. 31, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за устройство на територията.

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда:

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики (чл.32, ал.1 от ЗЕЕ).

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация:

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност (чл.36, ал.1 от ЗЕЕ)

Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата, които се изготвят по реда на нормативните актове към ЗЕЕ.

Как можем да се сдобием със сертификат за енергийна ефективност?
Ние сме на Ваше разположение да отговорим на всички Ваши въпроси!

Законодателство

октомври 28th, 2014 | Posted by localhost in Полезно - (0 Comments)

Очаквайте скоро!